Vi välkomnar ett nytt år och en ny spännande termin på förskolan!

Under vårterminen 2019 lägger vi stort fokus på att förbereda oss inför att förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18, träder i kraft. En viktig del i den nya läroplanen är att FN:s barnkonvention numera är en del av den, något som också kommer att genomsyra vårens temaarbeten med barnen.  Barnens delaktighet och inflytande beskrivs som följer i förskolans läroplan:  ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen”. Det här är dessutom något som väl sammanfattar Maria Montessoris metod, det förhållningssätt vi alltid strävar efter i den dagliga pedagogiska verksamheten och som även bildar en tydlig koppling till arbetet med barnkonventionen.

Detta och många andra gemensamma och värdefulla vardagsstunder ser vi fram emot inför en ny och lärorik termin!

Vänliga hälsningar Erika Kihlberg, förskolechef Montessoriförskolan Ekorren