torsdag, oktober 17th, 2019

Rektorsnytt HT 2019

På Montessoriförskolan Ekorren går vi en inspirerande och lärorik hösttermin till mötes. Vi fortsätter det spännande arbetet med att tolka och implementera arbetet med förskolans reviderade läroplan (Lpfö18). Barns rättigheter, digital kompetens och hållbar utveckling är några av de områden som lyfts fram i den reviderade läroplanen.

FN:s barnkonvention är numer en del av förskolans läroplan och för att spegla de värden som uttrycks i konventionen kommer avdelningarnas temaarbeten att genomsyras av de fyra huvudprinciper den stöder sig på och vi lägger fokus på identitet, delaktighet och inflytande, lika värde, barns bästa samt barns rätt till lek och en säker vardag. Vi vill genom detta arbete visa på konventionens syfte; att ge alla barn oavsett bakgrund rätten att behandlas med respekt och att få komma till tals samt framhålla vikten av att alla barn och vuxna behandlar varandra med respekt. Genom att ge barnen möjlighet till att utveckla empati och omtanke stärks deras inlevelse för andra människors situationer. Arbetet kommer att utgå från barnens erfarenhetsvärld, dess kunskaper och frågeställningar för att på så sätt sträva efter att ge barnen inflytande och delaktighet i temaarbetet.

Detta och många andra gemensamma upplevelser och medupptäckter såväl ute som inne ser vi fram emot att få uppleva tillsammans med barnen.

Vänliga hälsningar Erika Kihlberg, rektor, Montessoriförskolan Ekorren